Begroting 2021

Incidentele baten en lasten op programmaniveau

Uitgangspunt toezicht: materieel begrotingsevenwicht
Bij de beoordeling door de toezichthouder of de begroting structureel in evenwicht is, wordt gebruik gemaakt van het overzicht van incidentele baten en lasten. Op basis hiervan wordt het materiële begrotingsevenwicht beoordeeld: worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Dit geldt voor zowel het bestaande beleid als het in de begroting opgenomen nieuwe beleid. Met het inzicht in incidentele baten en lasten wordt dan, ook meerjarig, het structurele begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt. Door de toezichthouder wordt vervolgens beoordeeld hoe het materiële begrotingsevenwicht zich verhoudt tot het formele begrotingsevenwicht. Dit geeft o.a. een indicatie hoe de begroting in het meerjarig perspectief sluitend is gemaakt en het realiteitsgehalte en volledigheid van in de begroting opgenomen ramingen van baten en lasten.

Regelgeving BBV
Op basis van de regelgeving opgenomen in het BBV is het overzicht van incidentele baten en lasten een onderdeel van de begrotingsstukken. Met ingang van 1 januari 2013 is de regelgeving in het BBV voor inzicht in incidentele baten en lasten verder uitgebreid. Het BBV geeft echter geen harde definitie van de begrippen incidenteel en structureel. Ook in de praktijk is het onderscheid niet altijd even scherp te trekken. Om toch zoveel mogelijk eenduidige toepassing van regelgeving te bevorderen heeft de Commissie BBV al in 2012 de notitie 'incidentele en structurele baten en lasten' opgesteld. Deze notitie is in 2018 geactualiseerd. In de notitie wordt het onderscheid tussen incidenteel en structureel op basis van de volgende vier verduidelijkingen nader uitgewerkt:

  1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van 3 jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen besluit de gemeente in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
  2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Het is van belang dat bij de analyse ex BBV artikel 28, lid a wordt bezien in hoeverre er alsnog sprake is geweest van niet begrote incidentele baten en lasten. Budgetverschillen op activiteiten betreffende structureel bestaand beleid blijven naar hun aard ‘structureel’.
  3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
  4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

In de volgende tabel is per programma aangegeven welk bedrag is begroot aan incidentele baten en incidentele lasten.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Incidentele baten programma:

Duurzaamheid

1.368

303

836

39

39

Maatschappelijke ontwikkeling

1.653

1.420

1.086

346

346

Leefomgeving

7.325

4.727

756

173

173

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

580

1.280

202

173

82

Ruimtegevend bestuur

897

669

78

63

63

Totaal incidentele baten

11.823

8.399

2.958

795

703

Incidentele lasten programma:

Duurzaamheid

1.352

264

797

Maatschappelijke ontwikkeling

830

859

1.185

1.065

1.065

Leefomgeving

7.188

4.405

583

25

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

458

1.156

139

124

77

Ruimtegevend bestuur

661

935

338

332

311

Totaal incidentele lasten

10.488

7.618

3.042

1.521

1.477

Saldo incidentele lasten -/- baten

-1.336

-781

84

726

773

Het begrotingssaldo behoort in de structurele zin te worden gepresenteerd. Indien de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten, dan leidt dit tot een verbetering van het structurele begrotingssaldo.

Het totaal van de incidentele lasten wordt vanaf 2023 hoger geraamd dan de incidentele baten. Dat betekent dat er geen structurele lasten zijn die worden gedekt door incidentele baten.


Toelichting incidentele baten en lasten
In de volgende tabel is een gedetailleerde toelichting opgenomen van de diverse posten die meegenomen zijn in het bovenstaande overzicht.

Pogamma/omschijving

2020

2021

2022

2023

2024

(bedagen x € 1.000)

Specificatie incidentele baten:

1

Projecten Ruimte voor Ruimte

222

775

1

Subsidie project biodiversiteit gebouwen

42

22

1

Bijdrage Vlagheide

373

3

Extra opbrengsten leges omgevingsvergunning

288

250

3

Grondexploitatie

5.520

4.237

583

3

HNG

75

3

Verkoopopbrengst Grienselhof

615

4

Verkoopopbrengst Hortensiastraat

1.100

5

Resultaat overdracht brandweerkazerne

44

Reservemutaties:

1

- projecten groen

977

39

39

39

39

1

- afval

19

2

- sociaal domein

1.613

1.380

1.046

346

346

2

- volwaardig meedoen

40

40

40

3

- groenbeheer

161

70

70

70

70

3

- wegenbeheer

20

3

- GVVP

55

55

55

55

55

3

- herverlichtingsplan

48

48

48

48

48

3

- Vlottrekken woningbouwplannen

147

67

3

- Anterieure overeenkomsten

319

3

- HNG

76

4

- Van Gogh nationaal park

13

13

13

4

- Linie 1629 en Zuidwaterlinie

25

25

25

25

25

4

- cultuur

13

13

13

13

13

4

- gemeenschapshuizen

543

130

152

123

45

5

- budget wijkmakelaars

63

50

50

50

50

5

- leges Burgerzaken

45

30

15

5

- resultaat

746

13

13

13

13

5

- stelposten

576

Totaal incidentele baten

11.823

8.399

2.958

795

703

Specificatie incidentele lasten:

1

Project biodiversiteit gebouwen

42

22

1

Klimaatmiddelen 2019

237

1

Project duurzaamheid (MGD)

40

1

Stimuleringsbijdragen Ruimte voor Ruimte

75

1

Overhevelingen projecten groen

628

2

Capaciteit vluchtelingenwerk, BINT en tolkkosten

65

65

65

2

Maatschappelijke begeleiding

20

20

20

2

Project jonge mantelzorgers

11

2

Project Volwaardig meedoen

40

40

40

2

Schulden en armoede

23

2

Subsidie Taalhuis

33

30

2

Taakstelling sociaal domein vanaf 2020

2

Tijdelijke formatie CJG (MGD)

70

2

Project herindicatie huishoudelijke hulp (MGD)

17

11

2

Young connected (jongeren)

10

10

10

3

Baggeren vijver Moerschot

50

3

Extra formatie VTH (MGD)

38

3

Grondexploitatie

5.520

4.237

583

3

HNG

76

3

Project Vlottrekken woningbouwplannen

147

67

3

Overheveling project sociale woningbouw

169

3

Overhevelingen projecten bomenziekten

91

3

Onderzoek Milrooijseweg 33-37

15

3

Extra budget EPR-bestrijding

20

3

Instandhouding lanen Wamberg

19

3

Extra onderzoek tbv beheerplan

64

3

Extra budget Heiblomsesedijk

20

3

Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied

100

25

3

Project Omgevingswet (MGD)

145

3

Taxatie te verzekeren objecten

23

4

Van Gogh Nationaal park

13

13

13

4

Werkbudget Linie 1629 en Zuidwaterlinie

25

25

25

25

25

4

Budget Gijzelaars van Beekvliet

20

4

CmK aanvullende middelen Kunst

25

25

25

4

Bijdrage verzelfstandiging weekmarkt

5

5

4

Brede impuls combinatiefuncties

52

52

52

52

52

4

Cultuur met kwaliteit

14

4

Jaarplan Visit Brabant

2

4

Ondernemersvijfdaagse

10

10

4

Overgangscompensatie MFA

75

50

25

4

Overheveling gemeenschapshuizen

250

4

Storting OHD, Accommodatie Voetbal SCI

15

5

Bijdrage € 1 per inwoner Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

30

30

30

5

Overhevelingen vanuit 2019

290

5

Bijdrage MGD basis registratieve voorzieningen

7

5

Bijdrage MGD wijziging waarderingssystematiek WOZ

27

18

5

Incidentele stelpost

576

5

Media abonnementskosten

5

2

5

Migrantenhuisvesting

31

5

Projectenbudget Integrale Veiligheid

20

5

Storting OHD, Brandweerpost Berlicum

15

5

Wachtgelden voormalige bestuurders

5

3

5

Verkiezingen

7

22

Reservemutaties:

1

- projecten groen RvR

222

775

1

- afval

373

2

- sociaal domein, exclusief indexering

540

683

1.050

1.065

1.065

3

- verkoopopbrengst

615

3

- budget wegenonderhoud

75

100

4

- gemeenschapshuizen

977

4

- resultaat

302

302

311

311

4

- stelposten

225

5

- algemeen

5

5

Totaal incidentele lasten

10.488

7.618

3.042

1.521

1.477

Saldo incidentele lasten -/- baten

-1.336

-781

84

726

773

Programma:

1=

Duurzaamheid

2=

Maatschappelijke ontwikkeling

3=

Leefomgeving

4=

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

5=

Ruimtegevend bestuur

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32