Begroting 2021

Investeringen

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In het volgende overzicht worden de totaal begrote investeringen vanaf de begroting 2020 weergegeven met daarbij het totaal beschikbaar gestelde krediet per investering. De investeringen zijn onderverdeeld naar lopende investeringen en voorgenomen gehonoreerde investeringen. De totale investeringen zijn vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het verschil tussen het totaal krediet en de begrote bedragen vanaf 2020 zijn de tot en met 2019 gerealiseerde investeringen.

Overzicht investeringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

investeringen met economisch nut:

Jacobskamp, geluidsschermen tennisclub

137

114

23

Realisatie MFA

4.099

3.774

325

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

8.614

1.763

1.388

1.360

2.014

2.088

totaal economisch nut

12.851

3.889

2.111

1.388

1.360

2.014

2.088

investeringen met maatschappelijk nut:

Aanpassen Wambert-Loofaert

771

771

Aanpassing oversteekbaarheid Schijndelseweg/Hezelaar

275

275

Aanpassingen Theerestraat-Vughterweg

440

440

Herinrichting Mercuriusplein

130

50

80

Vervangen onveilige bruggen

120

56

64

totaal maatschappelijk nut

1.736

107

1.629

INVESTERINGEN

14.586

3.995

3.740

1.388

1.360

2.014

2.088

Overzicht desinvesteringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2019

2020

2021

2022

2023

2024

investeringen met economisch nut:

Brandweerkazerne Berlicum

418

418

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

65

65

investeringen met maatschappelijk nut:

Aanpassen Wambert-Loofaert

155

155

DESINVESTERINGEN

638

573

65

Voorgenomen investeringen
Afgezien van deze investeringen zijn ook voorgenomen investeringen in deze begroting opgenomen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van in totaal € 11,785 miljoen in deze begrotingsperiode. Hiervoor is een gedetailleerd overzicht opgenomen in het hoofdstuk Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten. Het college heeft de bevoegdheid om deze investeringen tot uitvoering te brengen vooruitlopend op de formele begrotingsmutatie via de gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32