Begroting 2021

Inzicht in baten en lasten Begroting 2021

Inzicht baten Begroting 2021
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2021. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2021 bedragen € 71,023 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als baten per programma
  • Als baten per inkomstensoort.

Baten per programma

De voor het jaar 2021 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven:

Programma

Baten

Duurzaamheid

6.069

Maatschappelijke ontwikkeling

6.388

Leefomgeving

7.043

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

1.683

Ruimtegevend bestuur

49.841

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

71.023

Baten per inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

39.492

55,60%

belastingen, leges en heffingen

13.124

18,48%

rijksbijdragen

3.860

5,43%

grondexploitatie

3.559

5,01%

resultaatbestemming

2.863

4,03%

administratief

2.445

3,44%

huren en pachten

1.401

1,97%

verkoop onroerend goed

1.400

1,97%

inkomens- en vermogensoverdrachten

1.096

1,54%

bijdragen derden

991

1,40%

rente en dividend

484

0,68%

taakstelling

222

0,31%

vrijval voorziening

87

0,12%

Totaal

71.023

100,00%


Samenvattend kan worden gesteld dat ruim 79% van de gemeentelijke baten bestaan uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt € 2,8 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.


Inzicht lasten Begroting 2021
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2021. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2021 bedragen € 71,023 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  • Als lasten per programma
  • Als lasten per uitgavensoort.

Lasten per programma
De voor het jaar 2021 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.

Programma

Lasten

Duurzaamheid

7.224

Maatschappelijke ontwikkeling

32.474

Leefomgeving

13.733

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

6.173

Ruimtegevend bestuur

11.419

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

71.023

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

17.080

24,05%

overige goederen en diensten

10.160

14,31%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

7.176

10,10%

Wmo

6.139

8,64%

jeugdzorg

6.045

8,51%

inkomensvoorzieningen

4.124

5,81%

administratief

3.625

5,10%

inkomensoverdrachten

3.135

4,41%

resultaatbestemming

2.521

3,55%

grondexploitatie

2.406

3,39%

subsidies

2.371

3,34%

rente en afschrijving

2.054

2,89%

salarissen

1.141

1,61%

minimaondersteuning

774

1,09%

begrotingssaldo

760

1,07%

stortingen voorzieningen

720

1,01%

belastingen en heffingen

296

0,42%

energiekosten

253

0,36%

rijksbijdragen

143

0,20%

inhuur personeel

100

0,14%

Totaal

71.023

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 24% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (Wmo, jeugdzorg, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal ruim 24% van de totaal begrote lasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32