Begroting 2021

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2019 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2019;
  • Kolom 2020 tot en met 2024 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Immateriële vaste activa

5

4

3

2

1

0

Materiële vaste activa

30.733

32.487

32.400

32.269

32.703

33.280

Financiële vaste activa

2.242

2.661

2.519

2.374

2.226

2.093

Voorraden

2.762

550

-583

0

0

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

12.557

0

0

0

0

0

Liquide middelen

487

0

0

0

0

0

Overlopende activa

4.403

0

0

0

0

0

TOTAAL ACTIVA

53.190

35.702

34.339

34.645

34.930

35.372

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Eigen vermogen

16.589

13.199

12.856

13.572

14.573

14.930

Voorzieningen

14.521

13.525

13.400

12.803

12.172

11.662

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

3.851

2.705

2.056

1.654

1.248

857

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

16.680

6.273

6.026

6.617

6.937

7.924

Overlopende passiva

1.548

0

0

0

0

0

TOTAAL PASSIVA

53.190

35.702

34.339

34.645

34.930

35.372

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32