Begroting 2021

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2021

baten

lasten

saldo

(bedragen x € 1.000)

resultaat voor bestemming:

Duurzaamheid

6.030

7.002

-972

Maatschappelijke ontwikkeling

4.968

31.559

-26.591

Leefomgeving

6.563

13.633

-7.069

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

1.427

5.197

-3.770

Ruimtegevend bestuur

526

6.235

-5.709

Totaal van de programma's: resultaat voor bestemming

19.514

63.625

-44.111

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

423

51

372

0.61 OZB woningen

5.663

126

5.537

0.62 OZB niet-woningen

1.395

786

609

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0.64 Belastingen overig

783

0

783

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

39.492

0

39.492

Overhead (taakveld 0.4)

0

2.405

-2.405

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8), exclusief begrotingssaldo

890

750

140

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

68.160

67.743

418

toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzaamheid

39

222

-183

Maatschappelijke ontwikkeling

1.420

915

505

Leefomgeving

480

100

380

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

256

977

-721

Ruimtegevend bestuur

669

307

361

Totaal van de programma's: resultaatbestemming

2.863

2.521

342

RESULTAAT

71.023

70.263

760

af: incidentele baten en lasten

-8.399

-7.618

-781

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

62.624

62.645

-21

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de lasten voor het begrotingsjaar 2021 hoger zijn dan de baten. In structurele zin zijn de baten hoger dan de lasten waardoor sprake is van een structureel sluitende begroting. Dit geldt vanaf het begrotingsjaar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32