Begroting 2021

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:

Resultaat voor bestemming

Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.


Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming

Resultaat na bestemming / Totaal resultaat

Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):

- voor het jaar 2019 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2020 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.

Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

4.476

6.368

6.030

6.144

5.696

5.938

Maatschappelijke ontwikkeling

4.259

4.970

4.968

5.363

5.363

5.363

Leefomgeving

5.497

8.637

6.563

2.654

2.055

2.076

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

1.042

327

1.427

327

327

327

Ruimtegevend bestuur

46.783

48.514

49.172

49.968

50.932

51.686

Totaal baten

62.058

68.817

68.160

64.455

64.374

65.389

Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

7.354

8.553

7.002

6.572

6.923

7.184

Maatschappelijke ontwikkeling

30.257

32.390

31.559

31.359

31.440

31.549

Leefomgeving

13.177

16.050

13.633

9.926

9.472

9.642

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

5.997

5.798

5.197

5.016

4.973

4.959

Ruimtegevend bestuur

10.956

9.377

10.352

9.819

10.199

11.610

Totaal lasten

67.742

72.168

67.743

62.693

63.006

64.945

Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

-2.878

-2.184

-972

-429

-1.227

-1.246

Maatschappelijke ontwikkeling

-25.999

-27.420

-26.591

-25.996

-26.077

-26.186

Leefomgeving

-7.680

-7.413

-7.069

-7.272

-7.417

-7.567

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

-4.955

-5.472

-3.770

-4.689

-4.646

-4.632

Ruimtegevend bestuur

35.827

39.137

38.820

40.148

40.734

40.076

Totaal saldo

-5.684

-3.352

418

1.762

1.368

444

Resultaatbestemming (x €  1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Duurzaamheid

Onttrekkingen

1.266

996

39

39

39

39

Toevoegingen

0

373

222

775

0

0

Saldo reserveringen

1.266

623

-183

-736

39

39

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekkingen

1.791

1.653

1.420

1.086

346

346

Toevoegingen

831

540

915

1.532

1.801

1.065

Saldo reserveringen

960

1.113

505

-445

-1.454

-718

Leefomgeving

Onttrekkingen

1.246

1.065

480

412

412

412

Toevoegingen

477

690

100

0

0

0

Saldo reserveringen

769

375

380

412

412

412

Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur

Onttrekkingen

878

656

256

277

249

158

Toevoegingen

0

0

977

0

0

0

Saldo reserveringen

878

656

-721

277

249

158

Ruimtegevend bestuur

Onttrekkingen

3.093

853

669

78

63

63

Toevoegingen

810

230

307

302

311

311

Saldo reserveringen

2.284

623

361

-224

-247

-247

Totaal resultaat (x € 1.000)

472

39

760

1.047

366

88

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat sprake is van een sluitende meerjarenbegroting, waarbij in alle jaren nog een vrij inzetbaar begrotingssaldo resteert.

Presentatie structureel begrotingssaldo
Op grond van de Gemeentewet behoort de begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de meerjarenbegroting volledig en realistisch zijn. In navolgende tabel gaan we in op het structurele begrotingssaldo.

Incidenteel en structureel begrotingssaldo (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

68.817

68.160

64.455

64.374

65.389

Lasten

72.168

67.743

62.693

63.006

64.945

Resultaat voor bestemming

-3.352

418

1.762

1.368

444

Resultaatbestemming

3.390

342

-716

-1.001

-356

Resultaat na bestemming

39

760

1.047

366

88

Incidentele lasten - baten

-1.336

-781

84

726

773

Structureel begrotingssaldo

-1.297

-21

1.131

1.093

861

tekort

tekort

overschot

overschot

overschot

In tegenstelling tot de eerste jaren hebben we vanaf 2023 meer incidentele lasten dan incidentele baten. Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat in structurele zin de begroting in evenwicht is.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32