Begroting 2021

Inleiding begroting 2021

Begroting 2021
Voor u ligt de Programmabegroting 2021, de Financiële begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 (hierna genoemd de Begroting 2021) van de gemeente Sint-Michielsgestel.

In aanloop naar de samenstelling van deze begroting is de gemeente geconfronteerd met tegenvallers die zorgen voor tekorten in de Gestelse meerjarenbegroting. Deze tekorten zijn met name ontstaan door een aantal landelijke maatregelen, waarop de gemeente Sint-Michielsgestel weinig invloed heeft. De oorzaken liggen in de beperkte omvang van het gemeentefonds, aanhoudende tekorten in het sociaal domein, de opschalingskorting, de cao en de BBV voorschriften. De tekorten liepen hierdoor op tot meer dan € 1 miljoen in 2024. Daar komen de effecten van de coronacrisis nog eens bovenop.

Door de coronapandemie is 2020 een ander jaar geworden dan wij begin januari dachten. De politieke, maatschappelijke en financiële werkelijkheid is in korte tijd sterk veranderd. Wat precies het gevolg zal zijn van corona voor Sint-Michielsgestel is nog niet te voorspellen. Dat er gevolgen zijn en dat deze ook een grote impact zullen hebben op de gemeente Sint-Michielsgestel, haar inwoners, bedrijven en instellingen is echter zeker.

Met die onzekere toekomst in gedachten, vond het college het van groot belang om een extra inspanning te leveren om toch een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Dat past bij het coalitie-motto: verantwoordelijkheid nemen waar het moet. Maar waar dergelijke grote tekorten weggewerkt moeten worden kan het niet anders dan dat dat gepaard gaat met ingrepen die pijn doen. Bij de keuzes die het college gemaakt heeft, is het zoveel mogelijk overeind houden van maatschappelijke voorzieningen uitgangspunt geweest. Juist die voorzieningen spelen namelijk een cruciale rol in de huidige en toekomstige leefbaarheid van onze dorpen.

In deze begroting zijn de volgende maatregelen verwerkt:

  • Alle voorgenomen investeringen worden taakstellend met 10% verlaagd;
  • Aanvullend hierop zijn de onderwijsinvesteringen als opdracht aan de schoolbesturen (Bolster en Elde) nog eens met 10% verlaagd. Besturen wordt gevraagd daarbij niet alleen te kijken naar de kostenkant, maar ook naar mogelijkheden om inkomsten te genereren. Dit kan bijvoorbeeld door de koppeling met appartementen bij nieuwbouw;
  • Verlaging van budgetten voor met name wegenonderhoud, innovatiesubsidie, duurzaamheid en communicatie;
  • De voorgenomen investering voor sporthal De Run is vervallen in deze begrotingsperiode. Hiervoor in de plaats is een onderhoudsbudget opgenomen voor de renovatie van deze sporthal en de locatie van BMC;
  • Compensatie via de OZB van noodzakelijke lastenverlichting voor afval en riolering;
  • Aanvullende verhoging van de OZB vanwege het in stand houden van de voorzieningen;
  • Overige maatregelen, zoals onder andere renteontwikkeling, afschrijvingstermijn, bovenwijkse voorzieningen en verkopen van onroerend goed.


Met deze maatregelen is nu sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begrotingssaldo na 2e berap 2019

128

882

881

547

790

Voorbereiding begroting 2021

-864

-998

-896

-1.543

-1.825

Begrotingssaldo voor dekkingsplan

-736

-116

-16

-996

-1.035

Dekkingsplan begroting 2021-2024

713

811

1.011

1.286

1.063

Begrotingssaldo na dekkingsplan

-23

695

995

290

29

Primitieve begroting 2021-2024

62

65

52

77

59

Nieuw begrotingssaldo

39

760

1.047

366

88

Inhoudelijk zijn bovengenoemde dekkingsmaatregelen en ontwikkelingen toegelicht in het hoofdstuk Financiën. Alle begrotingsjaren zijn sluitend. Deze begroting bevat geen nieuw beleid.

Doorkijk voor komende periode
Het college heeft deze begroting moeten opstellen in het besef dat de financiële doorkijk voor de komende periode nog verre van compleet is. De gevolgen van corona zijn er nog niet in verwerkt. Inmiddels is bekend dat er vanuit het Rijk extra geld komt om onder andere de kosten van corona deels te compenseren. Hoe hoog dit bedrag is en op hoeveel jaren het betrekking heeft, is nog niet bekend. Daarom konden we deze inkomsten nog niet verwerken in de begroting, maar zullen we ze meenemen in de eerstvolgende Bestuursrapportage.

Toch blijft de verwachting dat corona ook onze gemeentelijke financiën negatief gaat beïnvloeden. Bijvoorbeeld doordat meer mensen in de bijstand komen en er een inhaalvraag ontstaat bij de wmo en jeugdzorg. Ook op maatschappelijk en economisch terrein verwacht het college negatieve gevolgen door corona. Hoe groot de gevolgen zijn, wordt pas voor het eerst duidelijk, wanneer het college de jaarstukken van diverse partijen binnenkrijgt.

Naast een flinke groei van de kosten verwacht het college ook een daling van verschillende inkomsten. Mogelijk ook vanuit het Rijk, als effect van de herverdeling van het gemeentefonds. Begin dit jaar is door het Rijk besloten
 de ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen naar 1 januari 2022, omdat vervolgonderzoek nodig was. Herverdelen van geld leidt onherroepelijk tot voor- en nadeelgemeenten. Eerste onderzoeken gaven aan dat met name de nadeelgemeenten te vinden zijn in de groep kleinere en middelgrote plattelandsgemeenten. Voor het eind van dit jaar hopen we te weten wat deze herverdeling voor onze gemeente gaat betekenen.

Het college houdt er daarom nadrukkelijk rekening mee, dat deze bezuinigingsronde niet de laatste is geweest en dat opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Ook dan staat de leefbaarheid van de dorpen hoog in het vaandel, maar het college wil daarbij wel het nadrukkelijke voorbehoud maken dat het niet tegen elke prijs alle maatschappelijke voorzieningen overeind kan houden. Het college wil daar transparant in zijn, zowel naar haar inwoners als naar de gemeenteraad.


Maatregelen voor verbetering reservepositie

Met in het achterhoofd dat het waarschijnlijk is dat zich nieuwe tegenvallers aandienen heeft het college ook nadrukkelijk gekeken naar de reserves van de gemeente. De reserves lopen terug. Niet verwonderlijk, want die zijn er juist om ze in slechte tijden in te kunnen zetten.

Toch wil het college naast de maatregelen die zijn getroffen om een sluitende begroting te kunnen presenteren, de reservepositie van de gemeente gaan verbeteren. Daarom is besloten om de opbrengsten van gemeentelijke eigendommen die verkocht worden te bestemmen voor twee doeleinden:

  1. Herstellen van de reserves / het eigen vermogen
  2. Sparen voor uitvoering van het IHP, zodat er voldoende geld is voor nieuwbouw van De Bolster en het Elde College.

Op deze manier wil het college ervoor zorgen dat ook in de toekomst middelen beschikbaar zijn om op terug te vallen als dat nodig is. Ook dit schaart het college onder verantwoordelijkheid nemen als het moet.

Tot slot

Onze gemeente is zeker niet de enige gemeente die kampt met tegenvallers in de begroting en reserves die onder druk staan. Uit onderzoek van Een Vandaag en de VNG bleek dat al ruim 100 gemeenten hun begroting van 2020 niet of nauwelijks sluitend kregen. Voor de komende begroting (2021) wordt het volgens de VNG nog veel erger. Dit is ook de reden dat gemeenten via de VNG in overleg zijn met het kabinet. Het college van Sint-Michelsgestel ondersteunt actief landelijke initiatieven om de slechte vermogenspositie van gemeenten onder de aandacht te brengen van het kabinet. Zo behartigt het college ook op landelijk niveau de belangen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de gemeente Sint-Michielsgestel.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32