Begroting 2021

Samenvattend overzicht ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting 2021
De begroting 2021 geeft, inclusief de werkelijke cijfers 2019 en de gewijzigde begroting 2020, meerjarig het volgende beeld.

Verloop resultaat (x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Resultaat voor bestemming:

Totaal baten

62.058

68.817

68.160

64.455

64.374

65.389

Totaal lasten

67.742

72.168

67.743

62.693

63.006

64.945

Totaal resultaat voor bestemming

-5.684

-3.352

418

1.762

1.368

444

Resultaatbestemming:

Onttrekking aan reserves

8.275

5.223

2.863

1.893

1.110

1.019

Storting in reserves

2.118

1.833

2.521

2.609

2.111

1.375

Totaal resultaatbestemming

6.157

3.390

342

-716

-1.001

-356

Resultaat (+ = overschot)

472

39

760

1.047

366

88

Alle begrotingsjaren zijn sluitend.

Voorbereiding op begroting 2021
In aanloop naar de samenstelling van deze begroting is de gemeente geconfronteerd met tegenvallers die zorgen voor tekorten in de Gestelse meerjarenbegroting. Deze tekorten zijn met name ontstaan door een aantal landelijke maatregelen, waarop de gemeente Sint-Michielsgestel weinig invloed heeft. De oorzaken liggen in de beperkte omvang van het gemeentefonds, aanhoudende tekorten in het sociaal domein, de opschalingskorting, de cao en de BBV voorschriften. De tekorten liepen hierdoor op tot meer dan € 1 miljoen in 2024. Daar komen de effecten van de coronacrisis nog eens bovenop.

In de voorbereiding op de begroting 2021 is besloten om geen eerste bestuursrapportage en kadernota aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. De tijd is genomen om de ontwikkelingen goed te beoordelen en keuzes te maken op welke wijze er een sluitende begroting kan worden gerealiseerd.

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting hebben we een aantal dekkingsmaatregelen moeten nemen. Samenvattend gaat het om de volgende maatregelen:

  • Alle voorgenomen investeringen worden taakstellend met 10% verlaagd;
  • Aanvullend hierop zijn de onderwijsinvesteringen als opdracht aan de schoolbesturen  (Bolster en Elde) nog eens met 10% verlaagd. Besturen wordt gevraagd daarbij niet alleen te kijken naar de kostenkant, maar ook naar mogelijkheden om inkomsten te genereren. Dit kan bijvoorbeeld door de koppeling met appartementen bij nieuwbouw;
  • Verlaging van budgetten voor met name wegenonderhoud, innovatiesubsidie, duurzaamheid en communicatie;
  • De voorgenomen investering voor sporthal De Run is vervallen en deze begrotingsperiode. Hiervoor in de plaats is een onderhoudsbudget opgenomen voor de renovatie van deze sporthal en de locatie van BMC;
  • Compensatie via de OZB van noodzakelijke lastenverlichting voor afval en riolering;
  • Aanvullende verhoging van de OZB vanwege het in stand houden van de voorzieningen;
  • Overige maatregelen, zoals onder andere renteontwikkeling, afschrijvingstermijn, bovenwijkse voorzieningen en verkopen van onroerend goed.

Met deze genomen maatregelen is nu sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Deze begroting bevat geen nieuw beleid.

Ontwikkeling begrotingssaldo

De op basis hiervan verwerkte mutaties voor 2020 en vanaf 2021 zijn derhalve uitsluitend autonoom of financieel technisch. Op basis hiervan heeft het begrotingssaldo zich na de Tweede bestuursrapportage 2019 als volgt ontwikkeld.

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begrotingssaldo na 2e berap 2019

128

882

881

547

790

Voorbereiding begroting 2021

-864

-998

-896

-1.543

-1.825

Begrotingssaldo voor dekkingsplan

-736

-116

-16

-996

-1.035

Dekkingsplan begroting 2021-2024

713

811

1.011

1.286

1.063

Begrotingssaldo na dekkingsplan

-23

695

995

290

29

Primitieve begroting 2021-2024

62

65

52

77

59

Nieuw begrotingssaldo

39

760

1.047

366

88

Dekkingsplan begroting 2021-2024
Bij de voorbereiding op deze begroting zijn we geconfronteerd met een aantal tegenvallers. De belangrijkste zijn:
- Bijdrage MijnGemeenteDichtbij;
- Omslagpercentage;
- Gemeentefonds;
- Vervallen opslag op tarieven afval;
- Leerlingenvervoer;
- Sociaal domein.


Aanvankelijk leidden deze ontwikkelingen tot een tekort van ruim € 1 miljoen vanaf 2024. Om uiteindelijk te komen tot een sluitende meerjarenbegroting hebben we aantal dekkingsmaatregelen genomen.

Samenvattend zijn de volgende dekkingsmaatregelen in deze begroting verwerkt.

Dekkingsplan begroting 2021-2024 (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Inzet deel duurzaamheidsbudget en egaliseren

20

20

20

20

Vervallen innovatiesubsidies verlaging dekking budget wijkmakelaars

13

25

25

25

25

Leerlingenvervoer, taakstellend budget verlagen

20

20

20

20

20

Afloop bijdrage Meander en inzet reserve in 2020 t/m 2023

150

100

150

200

175

Groei aantal woningen, meer OZB inkomsten en meer areaaluitgaven

20

40

60

80

Verlaging tarieven afval en riolering vanwege lagere omslagrente compenseren via de OZB

130

164

186

213

Vervallen tijdelijke opslag op tarief afval vanaf 2021, compenseren via de OZB

302

302

311

311

Hierdoor kan de Vrije reserve worden gecompenseerd

-302

-302

-311

-311

OZB index vanaf 2021 plus 0,5% bovenop reguliere index

35

70

105

140

Toeristenbelasting verhogen vanaf 2022

35

35

35

Faseren, besparen en vervallen voorgenomen investeringen

338

372

372

550

160

Wegenonderhoud vanaf 2022 vastzetten op 275.000

25

25

25

Overige maatregelen en ontwikkelingen

193

89

90

61

170

Totaal dekkingsmaatregelen

713

811

1.011

1.286

1.063

Begrotingsmutaties
Samenvattend zijn in deze begroting én in de begroting 2020 de volgende mutaties verwerkt.

Mutaties verwerkt in deze begroting (x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Voorbereiding begroting 2021

-864

-998

-896

-1.543

-1.825

Dekkingsplan begroting 2021-2024

713

811

1.011

1.286

1.063

Primitieve begroting 2021-2024

62

65

52

77

59

Totaal mutaties

-89

-122

166

-181

-702

In de volgende overzichten zijn deze mutaties verder gespecificeerd naar onderwerp.

Achtereenvolgens hiervoor de volgende overzichten:

  • Mutaties voorbereiding begroting 2021 inclusief dekkingsmaatregelen
  • Neutrale mutaties begroting 2021
  • Mutaties primitieve begroting 2021.


Voor een inhoudelijke toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar bijlage: Specificatie begrotingsmutaties.

Mutaties voorbereiding begroting 2021, inclusief dekkingsplan begroting 2021-2024 (bedragen x € 1.000) (- = nadeel)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Duurzaamheidsbudget en egaliseren

20

20

20

20

Kosten afval

-78

Tijdelijke opslag op tarieven 2021-2024 vervalt

-302

-302

-311

-311

Hierdoor geen toevoeging aan de Vrije reserve

302

302

311

311

Begroting 2021 ODBN

-70

-16

-16

-16

-15

Subsidiestaat

47

43

43

Inzet innovatiesubsidie

13

25

25

25

25

Inkomensvoorziening

-18

-87

-87

-87

-87

Leerlingenvervoer

-80

-80

-80

-80

-80

Investering Bolster, taakstellend lasten verlagen met 20%

Anterieure overeenkomsten

-150

Dekking vanuit reserve bouwvergunningen

150

Onderzoek Milrooijseweg 33-37

-15

Taxatie verzekering gemeentelijke gebouwen

-23

11

12

Reststrokenbeleid/gronden/vastgoed vanaf 2024 met egalisatie

35

Extra budget EPR-bestrijding

-20

Instandhouding lanen Wamberg

-19

Verhoging bestekskosten WSD

-50

-100

-100

-100

-100

Extra onderzoek tbv beheerplan

-64

Wegenonderhoud vanaf 2022 vastzetten op € 275.000

25

25

25

Uitbesteding parkeerbedrijf

-15

-15

-15

-15

-15

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park 2021-2023

-13

-13

-13

Dekking vanuit reserve groenfonds

13

13

13

Areaaluitbreiding speelvoorzieningen

-4

-2

-2

-2

-2

Verlaging van de opbrengst pachtsommen

-20

-20

-20

-20

-20

Effecten vorming MFA Sint-Michielsgestel

122

-53

-26

15

-25

Restantbudget gebouw De Huif (i.v.m. sloop)

6

6

6

6

6

Restantbudget De Brenthof (i.v.m. sloop)

3

3

3

3

3

Budget Gijzelaars van Beekvliet

-20

CmK aanvullende middelen Kunst

-25

-25

-25

Groenaanpassing LTV Berlicum

-8

Budget voor aanpassing De Run of voor BMC

-30

BTW op zwembad facturen

15

15

15

15

15

Actualisatie salarisbegroting

49

6

-27

-33

-41

Kadernota MGD 2021

-314

-297

-317

-602

-645

Werkbudget wijkmakelaars

10

10

10

10

10

Communicatiebudget

15

10

Beleidskader VR 2021 en Begroting VR 2021

9

-18

-40

-42

-44

Jaarrekening VRBN 2019 + Begroting 2021

54

Veiligheidsbudget regio 1 ipv 2 euro per inwoner

29

29

29

Bijstellen omslagrente, naar 1,47% effect vanuit tarieven afval en riolering

-130

-164

-186

-213

Meeropbrengst OZB

50

Verhoogde inflatiecorrectie OZB

65

74

89

105

Compensatie via OZB van lagere rente in tarieven

130

164

186

213

Compensatie via OZB van vervallen opslag op tarief afval

302

302

311

311

Areaaluitbreiding inkomsten OZB vanwege groei woningen 0,5% = 35k per jaar

35

70

105

140

OZB index vanaf 2021 plus 0,5% bovenop reguliere index

35

70

105

140

Verhogen toeristenbelasting vanaf 2022 + index 2025

35

35

35

Actualisatie staat van geldleningen

Rentetoerekening nieuwe investeringen half procentpunt lager

44

Dekking vanuit stelpost areaaluitbreiding

4

2

2

2

2

Vermogenspositie instandhouden

-302

-302

-311

-311

Netto effect meicirculaire

-96

-136

85

-197

-490

Areaaluitbreiding uitgaven vanwege groei woningen

-15

-30

-45

-60

Alle voorgenomen investeringen naar 2024 en 10% verlaagd

338

372

372

550

55

Vervallen investering De Run in deze periode

90

Halveren voorgenomen investering wegaanpassingen bij riolering

45

Bovenwijkse voorzieningen sparen en vanaf 2024 inzetten als dekking investeringen

30

Afschrijvingstermijn en inzet reserves Mercuriusplein

3

Prijsindexering

1

3

2

56

TOTAAL

-151

-187

114

-257

-761

Mutaties voorbereiding begroting 2021, budgettair neutraal (bedragen x € 1.000) (- = nadeel)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Stimuleringsbijdrage Ruimte voor Ruimte tuincentrum

-75

Dekking reserve groenfonds

75

Ruimte voor ruimte ontwikkelingen

-214

-473

Dekking reserve groenfonds

214

-214

Verkoop en bijdragen derden

695

775

-507

Verrekening met reserve groenfonds

-8

-499

507

Verrekening met vrije reserve

-277

Subsidies primaire partners

-161

Dekking reserve sociaal domein

161

Bijstelling kosten Rioz 2020 en 2021

-35

-47

Bijstelling jeugd ZIN voor 2020

-46

Dekking reserve sociaal domein

81

47

Bijdrage MGD project vlottrekken woningbouw

-67

-67

Dekking egalisatiereserve P&O

67

67

Inzet projectleider en inhuur Ruimtemeesters

-80

Dekking egalisatiereserve P&O

80

Extra budget Heiblomsesedijk

-20

Dekking reserve wegbeheer

20

MFA Restant budget 2020 MFA exploitatie

-65

Dekking reserve gemeenschapshuizen

65

BINT overeenkomst ontwikkeling Meander

-12

Dekking reserve gemeenschapshuizen

12

Storting in nieuw te vormen egalisatiereserve loonkostenontwikkeling MGD

-299

Dekking uit egalisatiereserve budgetten ICT MGD

299

TOTAAL

0

0

0

0

0

Mutaties primtieve begroting 2021, ten laste van begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) (- = nadeel)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Voordeel product Wmo inzetten voor taakstelling

-80

-80

-80

-80

Subsidiestaat 2021

40

40

40

40

Huishoudelijke hulp indexering

-68

-68

-68

-68

Specialistische hulp inclusief nieuwe ontwikkelingen 2021

290

262

262

262

Resultaat begrotingsmutaties sociaal domein product Wmo min taakstelling

-142

-114

-114

-114

Minimabudgetten

-60

-60

-60

-60

Herziening budgetten en plustaken verwijderd

26

19

39

58

78

Integrale herziening BP Buitengebied van 2021 naar 2024

25

-25

Beheer recreatieve knooppuntenroutes (Visit Brabant)

-10

-10

-10

-10

-10

Aanvullende mutaties op budgetten MFA Sint-Michielsgestel

51

51

46

42

39

Diverse mutaties < € 5.000

-4

-1

-4

6

-3

TOTAAL

62

65

52

77

59

De mutaties voor het jaar 2020 worden tegelijk met deze begroting 2021 vastgesteld via de 6e wijziging van de begroting 2020.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32