Begroting 2021

Uitgangspunten en grondslagen begroting 2021 en meerjarenramingen 2022-2024

Ter voorbereiding op het begrotingsproces wordt jaarlijks een aantal financieel technische uitgangspunten bepaald als basis voor de nieuwe begroting. In combinatie met een aantal andere kengetallen en uitgangspunten geeft dit het volgende beeld.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Aantal inwoners (per 1 januari)

29.195

29.240

29.285

29.330

29.375

Aantal nieuw te bouwen woningen

136

207

231

150

0

Aantal hectares (per 1 januari)

5.835

5.835

5.835

5.835

5.835

Aantal bijstandsontvangers (per 1 januari)

223

219

209

199

199

College van burgemeester en wethouders in fte

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Ambtelijke organisatie in fte (secretaris + griffie)

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Ontwikkeling loonkosten

4,55%

3,75%

2,50%

2,50%

2,50%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

1,50%

1,70%

1,70%

1,80%

1,80%

Renteniveau korte financiering

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Renteniveau lange financiering

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Omslagrente geactiveerde investeringen

3,50%

1,47%

1,47%

1,47%

1,47%

Disconteringsvoet grondexploitatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente grondexploitatie/exploitatieplannen

1,23%

1,47%

1,47%

1,47%

1,47%

Disconteringsvoet exploitatieplannen

1,23%

1,47%

1,47%

1,47%

1,47%

Uurtarief grondexploitatie:

- t/m schaal 5

76,25

79,11

81,09

83,11

85,19

- schaal 6 t/m 9

80,60

83,62

85,71

87,86

90,05

- vanaf schaal 10

102,39

106,23

108,89

111,61

114,40

Inflatiecorrectie voor heffingen en tarieven

2,90%

3,10%

2,20%

2,30%

2,30%

Voor de kostendekkende producten afval en riolering geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. De daadwerkelijke stijging van deze tarieven kan daarom afwijken van de voorgenomen indexering.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32