Begroting 2021

Stand van zaken te realiseren taakstellingen en restant stelposten

Taakstellingen
In deze begroting inclusief meerjarenramingen is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Taakstelling Accommodatiebeleid

147

147

147

147

Taakstelling Inkomensafhankelijke bijdrage en harmonisatie kinderopvang

35

35

35

35

Taakstelling sociaal domein

357

507

507

507

Totaal nog te realiseren taakstellingen

539

689

689

689

Toelichting

De
taakstellingen accommodatiebeleid en inkomensafhankelijke bijdrage en harmonisatie kinderopvang zijn gebaseerd op de kerntakendiscussie 2015.

De taakstelling sociaal domein is via de begroting 2020 opgenomen. Voor 2020 € 250.000, voor 2021 € 500.000 oplopend tot structureel € 650.000 vanaf 2022. We hebben een deel van deze taakstelling al gerealiseerd. De resterende taakstelling willen we uitvoeren door maatregelen in de toegang en bij de wijkteams, verbeteringen in het zorgaanbod aansluitend op ondersteuningsvraag van onze inwoners en meer inzetten op eigen kracht en het sociaal netwerk van onze inwoners.

Risico realisatie taakstellingen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we in op het risico van niet een tijdige of een niet volledige realisatie van taakstellingen.

Stelposten
In deze begroting In deze begroting inclusief meerjarenramingen is ook een aantal nog in te zetten stelposten opgenomen. Het gaat hierbij om vrije en specifieke stelposten.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begrotingssaldo

760

1.047

366

88

760

1.047

366

88

Het begrotingssaldo is als exploitatieresultaat vrij inzetbaar en na afloop van het jaar wordt het werkelijke saldo verrekend met de Vrije reserve.

Hierna is een overzicht opgenomen van de bestemde stelposten. In principe is dit beschikbare begrotingsruimte en deze zal op enig moment nog definitief aan reguliere budgetten worden toegevoegd. In dit overzicht zijn tevens de voor de komende begrotingsperiode
voorgenomen investeringen opgenomen.

Overzicht bestemde stelposten (x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Investering

Areaaluitbreiding stelpost

58

88

118

148

Indexering budgetten exclusief GR-en en SD

13

26

42

57

Indexering budgetten sociaal domein

943

Kunstgrasveld de Brand (wens) tlv reserve

121

Kunstgrasveld BMC (wens)

250

Restant afbouw Schuurkerkpad

205

Wegaanpassingen bij vervanging riolering

45

720

Herinrichting Mercuriusplein

90

2.583

Sneeuwploegen groot en klein

8

49

Twee aanhangstrooiers voor tractor

9

63

Aanpassing ingang sportpark Den Dungen (Basket)

4

90

Uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit

24

347

Uitbreiding basisschool Fonkel/huisvesting Den Dungen

68

1.504

De Bolster (2025 begroot)

4.000

Gemeenschapshuis Gemonde

49

1.080

Voetbalaccommodatie Gemonde

63

900

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

41

450

- af: te dekken door lagere kosten

-41

647

114

160

1.507

11.785

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32