Begroting 2021

Reserves

Onderbouwing nut en doel reserves

I. ALGEMENE RESERVES

Algemene risico reserve
Behouden van eigen vermogen.
Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd.

II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Vrije reserve
Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe investering. Voeding vindt plaats door onder andere, winsten uit de grondexploitaties en jaarrekeningresultaten.

Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT/Veranderprogramma's e.d.
Het voor IV en ICT en projecten Veranderprogramma's en Omgevingswet behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD
Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.

Egalisatiereserve P&O
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het flexfonds.

Egalisatiereserve afschrijvingen
Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit reserves.

Gemeentelijke subsidies
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling.

Egalisatiereserve bouwvergunningen
Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief.

Wegbeheer
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden.

Groenfonds
Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden.

Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid
Reserve ten behoeve van het egaliseren van de kosten van het lokale onderwijsbeleid.

Cultuurzaken
Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de gemeente.

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)
Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de kulturhusen.

Hypotheekfonds H.N.G.
Reserve ten behoeve van het spreiden van het resultaat als gevolg van de gekapitaliseerde verkoopprijs in het verleden. De reserve wordt in 2020 opgeheven. Een eventueel saldo valt vrij.

Reserve Sociaal Domein
Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de gebieden op het sociaal domein.

Vertoont een reserve in een jaar een negatieve stand dan wordt deze gedekt door successievelijk te beschikken over:

- de Vrije reserve
- de Algemene risico reserve.

Algemene risico reserve
Deze reserve is de buffer voor het opvangen van risico’s. Ook wordt deze reserve ingezet indien het nodig is om andere bestemmingsreserves (tijdelijk) aan te vullen. Voor de nieuwe meerjarenbegroting is dit nodig voor de reserve gemeenschapshuizen en de vrije reserve.

Overige bestemmingsreserves
De totale omvang van de overige bestemmingsreserves bedraagt bij aanvang van het begrotingsjaar 2021 € 9,0 miljoen en neemt toe tot € 9,7 miljoen aan het eind van het begrotingsjaar en stijgt vervolgens tot € 11,0 miljoen aan het eind van 2024.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves lopen via de resultaatbestemming en worden cijfermatig per programma gepresenteerd. De bestemmingsreserves kunnen worden verdeeld in:

  1. Reserves ter dekking van kapitaallasten van afgeronde investeringen (per 1-1-2021, € 4,2 miljoen);
  2. Overige bestemmingsreserves ter egalisatie van kosten en realisatie van plannen (per 1-1-2021, € 4,8 miljoen).

Aan de reserves wordt geen rente toegevoegd.

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de reserves weergegeven.

RESERVES

Saldo per 31 december

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

ALGEMENE RESERVE:

Algemene Risico Reserve

4.132

3.984

3.877

3.877

3.877

3.877

BESTEMMINGSRESERVES:

Vrije reserve

219

1

374

480

-415

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

893

594

594

594

594

594

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

299

299

299

299

299

Egalisatiereserve P&O

501

308

211

196

196

196

Egalisatiereserve afschrijvingen

4.820

4.500

4.180

3.860

3.539

4.479

Gemeentelijke subsidies

69

51

51

51

51

51

Egalisatiereserve bouwvergunningen

597

447

447

447

447

447

Wegbeheer

243

298

398

398

398

398

Groenfonds

1.518

415

529

920

813

458

Reserve onderwijs gebouwelijk

27

395

455

515

590

665

Cultuurzaken

124

112

99

87

74

62

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk)

390

0

704

557

439

399

Hypotheekfonds H.N.G.

71

Reserve Sociaal Domein

2.730

1.576

1.011

1.396

2.775

3.418

Totaal reserves

16.117

13.199

12.856

13.572

14.573

14.930

In totaal daalt de omvang van de reserves van € 16,1 miljoen per 31 december 2019 tot € 14,9 miljoen per 31 december 2024.

De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen op het totaal vermogen) daalt hierdoor van 41,8% eind 2020 tot 33,3% eind 2024. Een voldoende omvang van reserves is nodig om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarom zijn via deze begroting maatregelen getroffen om de reservepositie van de gemeente te gaan verbeteren. Daarom is besloten om de opbrengsten van gemeentelijke eigendommen die verkocht worden te bestemmen voor twee doeleinden:

  • Herstellen van de reserves / het eigen vermogen;
  • Sparen voor uitvoering van het IHP, zodat er voldoende geld is voor nieuwbouw van De Bolster en het Elde College.


De belangrijkste reservemutaties zijn samenvattend:

Specificatie mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

stortingen in reserves:

sociaal domein

480

855

1.472

1.726

990

mutaties tussen reserves

299

403

1.260

vermogenspositie (voorheen via terugploegen afval en vanaf 2021 via OZB)

302

302

311

311

gemeenschapshuizen

148

977

resultaat exploitatie RvR

222

775

verkoopresultaat

615

jaarresultaat

472

sparen voor toekomst (onderwijs)

60

60

60

75

75

overhevelingen

372

gehonoreerde wensen

225

wegenonderhoud

75

100

begrotingssaldo

5

rentecompensatie

5

Totaal stortingen

2.752

2.924

2.609

2.111

2.635

onttrekkingen aan reserves:

sociaal domein

1.635

1.420

1.086

346

346

dekking budgetten

517

325

325

325

313

mutaties tussen reserves

447

255

1.260

dekking kapitaallasten

320

320

320

320

320

overhevelingen

1.684

gemeenschapshuizen

288

273

147

118

40

gehonoreerde wensen

576

begrotingssaldo

401

30

15

vlottrekken woningbouw

147

67

resultaat exploitatie RvR

214

subsidies

18

Totaal onttrekkingen

5.670

3.266

1.893

1.110

2.279

PER SALDO RESERVEMUTATIES

-2.918

-342

716

1.001

356

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32