Begroting 2021

Voorzieningen

Onderbouwing nut en doel voorzieningen

Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen
Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de voorziening op niveau is. Het onderhoudsplan is medio 2019 geactualiseerd en basis hiervan zijn de jaarlijkse stortingen verhoogd met structureel € 41.000.

Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa)
Op basis van de regelgeving moet voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van niet-gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening houdende met de sterftekansen.

Voorziening afvalverwijdering / -verwerking
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de stortplaats Vlagheide ook ten laste te laten komen van deze voorziening. In 2019 is de voor 2020 voorziene bijdrage aan het Stadsgewest 's-Hertogenbosch in deze voorziening gestort.

Voorziening rioolbeheer
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen.

Meerjarige ontwikkeling voorzieningen
Samenvattend naar soort voorziening zien we het volgende beeld:

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2020

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

verplichtingen, verliezen en risico's

3.038

2.920

2.798

2.674

2.547

onderhoudsegalisatie

2.900

2.446

2.530

2.134

1.920

toekomstige vervangingsinvesteringen

door derden beklemde middelen

8.583

8.159

8.072

7.995

7.705

Totaal voorzieningen

14.521

13.525

13.400

12.803

12.172

In het navolgende overzicht is het meerjarige verloop van de voorzieningen weergegeven.

VOORZIENINGEN

Saldo per 31 december

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(bedragen x € 1.000)

Onderhoud accommodaties (geen scholen)

2.900

2.446

2.530

2.134

1.920

1.992

Voorziening APPA bestuurders vanaf 2014

3.038

2.920

2.798

2.674

2.547

2.417

Afvalverwerking

372

0

0

0

0

0

Rioolbeheer

8.211

8.159

8.072

7.995

7.705

7.253

Totaal voorzieningen

14.521

13.525

13.400

12.803

12.172

11.662

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32