Begroting 2021

Toelichting begrotingsmutaties

Toelichting mutaties voorbereiding begroting 2021 inclusief dekkingsplan, ten laste van begrotingssaldo 

Product + onderwerp

Toelichting onderwerp

Beleidsproduct 10 Klimaatadaptatie en energietransitie: Duurzaamheidsbudget en egaliseren

Binnen het duurzaamheidsbudget is ruimte om structureel € 20.000 te besparen (dekkingsplan) . Om toch te zorgen dat we op termijn onze ambities realiseren is het gewenst om vanaf 2021 te gaan werken met een egalisatiereserve duurzaamheid.

Beleidsproduct 12 Afval: Kosten afval

Aanbesteding beheer en transport milieustraten Sint-Michielsgestel en Berlicum. Kosten voor opmaken bestek bedragen ca. € 11.000. Extra te verwachten kosten voor samenwerking milieustraat met Meierijstad. Een naheffing van € 35.000 (eenmalig in 2020) i.v.m. extra inhuur van WSD medewerkers en extra huurkosten voor containers die de gemeente Meierijstad gemaakt heeft, en conform contract deels bij de gemeente Sint-Michielsgestel neerlegt.  Voorlopige eindafrekening 2019 (containermanagement) door inzamelaar Van Kaathoven levert een verschil van € 43.000 op ten opzichte van voorschotnota's, dat niet voorzien was. De definitieve eindafrekening (inclusief het daadwerkelijke aantal geledigde containers) wordt momenteel opgemaakt.

Beleidsproduct 12 Afval: Tijdelijke opslag op tarieven 2021-2024 vervalt

Bij de vaststelling van de Kadernota 2020 en de belastingvoorstellen 2020 Afval is besloten om tekorten in het verleden ontstaan in latere jaren in de tarieven te verhalen. Uit nader onderzoek blijkt dat dit voorstel eerdere jaren haalbaar was. De BBV richtlijnen zijn aangescherpt waardoor steeds duidelijker wordt dat dit niet uitvoerbaar is. Dit betekent dat de reservepositie met ongeveer € 1.200.000 (van 2021 t/m 2024 elk jaar ongeveer € 300.000) niet gerealiseerd kan worden. Hier staat tegenover dat de tarieven Afval voor ditzelfde bedrag omlaag kunnen/moeten.

Beleidsproduct 12 Afval: Hierdoor geen toevoeging aan de Vrije reserve

Op basis van voorgaande ontwikkeling vervalt de opslag van € 20,50 op de tarieven vanaf 2021.

Beleidsproduct 14 Milieu: Begroting 2021 ODBN

De begroting van deze GR is op 11 juni in de gemeenteraad besproken. De gemeentelijke bijdragen zijn overgenomen in onze begroting. 

Beleidsproduct 20 Maatschappelijk werk: Subsidiestaat

Voor 2020 is er bij diverse professionele instellingen een bezuiniging van 10% van de basissubsidie doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe subsidiestaat die nu wordt verwerkt. Daarnaast is er een positief resultaat gerealiseerd door overige bezuinigingen op subsidies en onterechte indexering. Dit resultaat valt weg in de algemene middelen.

Beleidsproduct 20 Maatschappelijk werk: Inzet innovatiesubsidie

Het budget voor innovatiesubsidie bedraagt € 50.000. Hiervoor kunnen gedurende het jaar aanvragen worden ingediend en het is bedoeld ter stimulering van nieuwe initiatieven. Dit heeft veel raakvlakken met budget van wijkmakelaars. Dit budget kan vervallen (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 24 Inkomensvoorziening: Inkomensvoorziening

Er is geen structureel budget opgenomen voor schuldhulpverlening in de begroting. Tot en met 2020 is incidenteel budget beschikbaar vanuit Rijksmiddelen. Aangezien deze middelen vanaf 2021 niet meer beschikbaar zijn, wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2021 structureel € 25.000 te begroten voor schuldhulpverlening. Deze middelen worden met name besteed aan de diensten die de Kredietbank Nederland voor ons uitvoert en aan de subsidie voor Schuldhulpmaatje. De verwachte uitgaven BUIG kunnen incidenteel met € 224.000 naar beneden worden bijgesteld en aangewend om de taakstelling op inkomensvoorziening onderdeel BUIG te realiseren voor € 89.000. Budgetten in het kader van de Bbz structureel met € 62.000 bijstellen. Dit zijn de financiële gevolgen voor het opnemen van een structureel budget voor Bbz bedrijfskrediet, de bijstelling van de inkomsten van eerder verstrekte Bbz leningen en rijksmiddelen Bbz. 

Beleidsproduct 27 Onderwijs: Leerlingenvervoer

De kosten van leerlingenvervoer zijn als gevolg van de NEA-index (kostenontwikkeling voor het wegvervoer) per 1 januari 2020 met 6,7% verhoogd. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden, omdat de NEA-index van afgelopen jaren ca. 1 - 1,5% bedroeg. We hebben een structureel tekort van € 100.000. Een andere reden voor de opgelopen kosten is dat het aantal leerlingen, en daarmee het aantal ritten, is toegenomen. Taakstellend gaan we € 20.000 besparen op deze meerkosten (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 27 Onderwijs: Investering Bolster, taakstellend lasten verlagen met 20%

Alle voorgenomen investeringen worden met 10% verlaagd. Voor de onderwijsinvesteringen voor Bolster (en Elde college begroot in 2026) wordt het investeringsbudget aanvullend met 10% gekort als maatschappelijke opdracht. Hierdoor resteert er een investering van € 4 miljoen voor De Bolster in 2025 en € 9,44 miljoen voor het Elde college in 2026.

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Anterieure overeenkomsten

In de begroting 2020 is een bedrag van € 300.000 opgenomen aan extra opbrengsten uit anterieure overeenkomsten. Dit bedrag is niet meer realistisch. Dit heeft te maken met de gevolgen van PFAS en PAS voor de voortgang in de bouw. En daar komt dan nu nog het effect van de coronacrisis bij. Wij stellen voor om dit bedrag voor nu met 50% te verlagen tot € 150.000.

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Dekking vanuit reserve bouwvergunningen

Lagere opbrengst uit anterieure overeenkomsten kan worden gedekt uit de egalisatiereserve bouwvergunningen (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Onderzoek Milrooijseweg 33-37

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode" in januari 2020 vastgesteld. Daarbij is door de raad een motie ingediend en aangenomen. De motie heeft betrekking op het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van de bestemming woningen voor Milrooijseweg 33, 35 en 37. Deze woningen zijn nu bestemd als bedrijfswoningen. Het daarvoor benodigde onderzoek kost € 15.000 en is inmiddels opgestart. Wij stellen voor om dit bedrag beschikbaar te stellen.

Beleidsproduct 33 Beheer onroerend goed: Taxatie verzekering gemeentelijke gebouwen

Het budget voor taxatie beschikbaar stellen. De budgetten 2021 (€ 1.000) en 2022 (€ 12.000) van het product Beleid Onroerend Goed in de meerjarenbegroting worden hierbij naar voren gehaald en toegevoegd aan het budget 2020. Daarnaast worden de budgetten voor incidentele vraagstukken voor 2020 en 2021 aangesproken (samen € 20.000), zodat er totaal € 33.000 beschikbaar is voor uitvoering.

Beleidsproduct 33 Beheer onroerend goed: Reststrokenbeleid/gronden/vastgoed vanaf 2024 met egalisatie

Het is mogelijk om afgezien van de bestaande taakstelling op maatschappelijk vastgoed jaarlijks vanaf 2024 te rekenen op een opbrengst van € 35.000 vanwege de verkoop van reststroken, gronden en vastgoed (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 34 Groenbeheer: Extra budget EPR-bestrijding

Het beschikbare budget van € 30.000 zetten we in voor meer uitgebreide preventieve bestrijding van EPR en bestrijding Japanse Duizendknoop en is niet toereikend voor een adequate reactieve bestrijding. Naar verwachting is bovenop de beschikbare € 30.000 een extra budget van € 20.000 nodig om de reactieve EPR-bestrijding adequaat te kunnen uitvoeren. In 2019 bedroegen de uitgaven € 48.000.

Beleidsproduct 34 Groenbeheer: Instandhouding lanen Wamberg

De kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de bomen die zijn overgekomen naar de gemeente bedroegen € 17.000. Er is € 8.000 nodig voor herstel van de lanen. Het budget is hierop niet ingericht. Rekening houdend met de bijdrage van De Wamberg en de verhoging van het onderhoudsbudget is voor 2020 een extra budget van € 19.000 nodig.

Beleidsproduct 34 Groenbeheer: Verhoging bestekskosten WSD

De bestekskosten WSD stijgen in drie jaar met € 126.000. Het budget voor onderhoud wijkgroen is niet toereikend om deze prijsstijging op te vangen en dient in 2020 met € 50.000 en voor 2021 en volgende jaren structureel met nog eens € 50.000 te worden opgehoogd (dus vanaf 2021 €100.000 extra).

Beleidsproduct 35 Beheer openbare ruimte: Extra onderzoek tbv beheerplan

Na de uitgevoerde inspectie (2019) blijkt dat veel kunstwerken gebreken vertonen. Hierdoor zullen nadere onderzoeken worden uitgevoerd. In 2020 wordt het Beheerplan Civiele Kunstwerken aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Eerst dienen nadere onderzoeken hiervoor te worden uitgevoerd; de kosten hiervoor zijn geraamd op € 64.000. In het Beheerplan worden gemiddelde, jaarlijkse onderhoudskosten meegenomen voor inspecties, klein- en groot onderhoud (2020-2024). Hiervoor zal een voorziening worden gevraagd. Na vaststelling wordt duidelijk hoeveel geld jaarlijks nodig is. Nadat het Beheerplan is vastgesteld, zal in 2021 het noodzakelijke achterstallig onderhoud moeten worden uitgevoerd. 

Beleidsproduct 35 Beheer openbare ruimte: Wegenonderhoud vanaf 2022 vastzetten op € 275.000

In 2018 is besloten om voor wegenonderhoud jaarlijks extra budget beschikbaar te stellen. Dit betreft € 100.000 vanaf 2018 en jaarlijks oplopend met € 50.000 tot structureel € 300.000 meer vanaf 2022. Op basis van de huidige inzichten is € 275.000 extra voldoende, waardoor € 25.000 kan worden bespaard (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 37 Parkeren: Uitbesteding parkeerbedrijf

Om het parkeren in de centra van Berlicum en Sint-Michielsgestel in goede banen te leiden is de vraag ontstaan naar nieuwe parkeerregimes. We willen zorgvuldig omgaan met de parkeercapaciteit omdat er veel geparkeerd wordt in de schaarse openbare ruimte. Uitbesteding (aan een parkeerbedrijf) maakt het mogelijk dit regime tot uitvoering te brengen.

Beleidsproduct 40 Economische aangelegenheden: Bijdrage Van Gogh Nationaal Park 2021-2023

Op 10 oktober 2019 heeft het college de samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park in oprichting ondertekend. Daarmee is Sint-Michielsgestel als partner betrokken bij een ontwikkeling die onze economie en onze kernen aan een toplandschap koppelt. Het opgestelde masterplan legt de focus op vier belangrijke ontwikkellijnen: 1. Natuur, landschap en erfgoed als kans; 2. Perspectief voor boeren en duurzame (voedsel)productie; 3. Natuur en landschap tot in het hart van de stad; 4. Ontwikkeling van duurzaam (cultuur)toerisme. De aanvraag voor de status van Nationaal Park is inmiddels ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). De provincie Noord-Brabant wil commitment van de partners voor de jaren 2021 t/m 2023. Zowel inhoudelijk als financieel. Er wordt een jaarlijkse bijdrage van € 12.500 euro gevraagd.

Beleidsproduct 40 Economische aangelegenheden: Dekking vanuit reserve groenfonds

Conform collegebesluit van 19 mei kunnen deze extra lasten worden gedekt vanuit het Groenfonds en Ruimte voor Ruimte middelen.

Beleidsproduct 41 Recreatieve voorzieningen: Areaaluitbreiding speelvoorzieningen

De kosten voor areaaluitbreiding speelvoorzieningen is voor 2020 € 4.200 éénmalig en vanaf 2021 structureel € 1.200.

Beleidsproduct 41 Recreatieve voorzieningen: Verlaging van de opbrengst pachtsommen 

De kermissen in de gemeente Sint-Michelsgestel hebben nagenoeg dezelfde opbrengst als in 2019. Vanwege de coronacrisis is de kermis in Den Dungen begin juni niet doorgegaan. Hierdoor vallen de inkomsten vanuit de verwachte pachtsom € 11.500 weg. De kermis in Sint-Michielsgestel staat onder druk vanwege de herinrichting van het Petrus-Dondersplein. Indien eind september de bouwwerkzaamheden niet zijn gestart is het mogelijk de kermis in zijn volle omvang te plaatsen. Zijn de werkzaamheden wel begonnen, dan zal de kermis ten opzichte van de huidige omvang en grootte tot meer dan de helft moeten afslanken; de inkomsten aan pacht zullen daarbij evenredig dalen. Daarnaast zien we een structureel tekort tussen de begrote opbrengsten en de werkelijke opbrengsten. Dit tekort van € 20.000 heeft een structureel karakter omdat de hoogte van de kermisplaatsbiedingen meerjarig een neerwaartse tendens kent.

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: Effecten vorming MFA Sint-Michielsgestel

De verbouwing en inrichting van de Meander zijn afgerond. Na de formele oplevering eind juni 2019 zijn er op basis van de ervaringen in de praktijk links en rechts aanpassingen gedaan in en om het gebouw om het gebruik en exploitatie mogelijkheden te verbeteren bijvoorbeeld: aanschaf extra tafels en stoelen, realiseren van een tijdelijke opslagruimte buiten, aanleg jeu de boules baan en verkeersmaatregelen. Het project "vorming MFA Sint-Michielsgestel" is nagenoeg afgerond. Eerder is aan een deel van het college aan presentatie verzorgd. Dit doen we ook nog voor de gemeenteraad. Het nadelige exploitatie-effect van het project bedraagt structureel ongeveer € 25.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuivingen in toerekening kosten en de hierop toe te passen afschrijvingstermijnen. Daarnaast wordt een verhoogde exploitatiebijdrage voorzien. Deze wordt afgebouwd en hiervoor kan de reserve deels worden ingezet (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: Restantbudget gebouw De Huif (i.v.m. sloop) 

Dit pand is inmiddels gesloopt en de nu beschikbare exploitatiebudgetten voor deze locatie kunnen vervallen  (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: Restantbudget De Brenthof (i.v.m. sloop)

Dit pand is inmiddels gesloopt en de nu beschikbare exploitatiebudgetten voor deze locatie kunnen vervallen  (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 43 Kunst: Budget Gijzelaars van Beekvliet

Voor het project Gijzelaars van Beekvliet is € 20.000 beschikbaar gesteld voor twee activiteiten, nl. voor ondersteuning bij het realiseren van de tijdelijke tentoonstelling en als tweede project het ontwikkelen van een permanent traject, de Beekvliet experience. In het behandelvoorstel is aangegeven dat in het voorjaar nader bekeken zou worden of het beschikbare budget voldoende is. Als gevolg van de coronacrisis is de ontwikkeling van het permanente traject nog niet opgestart en is nog niet duidelijk of er een aanvullende budget nodig is. 

Beleidsproduct 43 Kunst: CmK aanvullende middelen Kunst

Ten behoeve van de uitvoering van de CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) regeling zijn er afspraken gemaakt met Cadans Primair en Stroomm over het werkgeverschap van de Marktplaatshouders Cultuureducatie. Het juridisch werkgeverschap ligt bij Cadans, de gemeente draagt voor € 25.000 jaarlijks bij aan de kosten. De inmiddels tweede cyclus van 3 jaar eindigt per december 2020. Tot 2019 kwam de betaling uit de post Jeugdsportstimulering. Abusievelijk is voor 2020 geen budget opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage van € 25.000. Voor 2021 en verder start opnieuw een 3 jarige periode voor het programma CMK en parallel daaraan een drie jarige periode als cofinancier van de Marktplaatshouders.

Beleidsproduct 44 Sport: Groenaanpassing LTV Berlicum

De inrit bij LTV Berlicum wordt verplaatst en het bijbehorend groen wordt opnieuw aangeplant. De kosten worden geraamd op € 8.000 (niet begroot).

Beleidsproduct 44 Sport: Budget voor aanpassing De Run of voor BMC

De voorziene investering voor Sporthal De Run is geschrapt binnen deze begrotingsperiode. Om tegemoet te komen aan noodzakelijk onderhoud van deze sporthal is extra budget nodig. Ook kan dit budget worden ingezet voor ontwikkelingen voor BMC  (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 44 Sport: BTW op zwembad facturen

Op basis van aangepaste fiscale inzichten kan voortaan de BTW op de exploitatiebijdrage op het zwembad, worden gecompenseerd  (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 50 Bestuur: Actualisatie salarisbegroting

De salarissen van het bestuur en voormalig bestuur zijn doorgerekend op basis van de huidige gegevens. Voor de indexering is gerekend met de voor de begroting 2021 bepaalde uitgangspunten. Dit leidt tot een voordeel van € 49.400 in 2020 (met name vanwege lagere wachtgeldverplichtingen) oplopend tot een nadeel van € 40.900 in 2024 ten opzichte van de vorige begroting.

Beleidsproduct 50 Bestuur: Kadernota MGD 2021

Op 2 april 2020 heeft het Algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij de Kadernota 2021 vastgesteld. De Kadernota is aan de gemeenteraden voorgelegd om de zienswijze op in te dienen. In de Kadernota zijn financieel technische ontwikkelingen opgenomen (zoals loon- en prijsmutaties) en ook een aantal inhoudelijke ontwikkelingen waartoe eerder al een besluit genomen is. Voor onze gemeente gaat het dan met name om: - inzet projectleider impuls woningbouw (incidenteel 2020 en 2021 - herindicatie huishoudelijke zorg van generiek naar PxQ (incidenteel 2020) - verhogen formatie uitvoering geven aan duurzaamheids- en milieubeleid (structureel) - invulling geven aan strategisch I&A beleid (structureel) - op niveau houden van de formatie beheerder openbare ruimte (structureel) - inrichting (incidenteel) en huur werkruimte wijkteam Den Durpsherd (structureel) - gevolgen huur/verhuur Meander (structureel) - overzetten budget GWW bestekken (structureel). Voor bovenstaande ontwikkelingen is, met uitzondering van wijkteam Den Durpsherd, reeds budget opgenomen in de begroting. Afgezien van deze dekking leidt de kadernota tot structurele meerkosten van netto € 313.400 in 2020 tot oplopend € 644.100 in 2024.

Beleidsproduct 50 Bestuur: Werkbudget wijkmakelaars

Het werkbudget op het budget wijkmakelaars is niet nodig. In dergelijke situaties kan een beroep worden gedaan op regulier budget (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 50 Bestuur: Communicatiebudget

Het overgehevelde communicatiebudget van 2019 naar 2020 kan worden teruggegeven (€ 20.000). Vanaf 2024 kan op het structurele budget voor Gestel geeft Ruimte € 10.000 worden bespaard  (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 52 Openbare orde en veiligheid: Beleidskader VR 2021 en Begroting VR 2021

Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad de zienswijze uitgebracht op het concept beleidskader 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het beleidskader bevat voor 2021 geen nieuw beleid. Wel is besloten dat de FLO kosten die eerder nog betaald werden door de gemeente Den Bosch vanaf 2021 verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Dit betekent een aanvullende bijdrage van € 0,54 per inwoner. Voor indexatie is eerder gerekend met een verhoging van € 1,29 per inwoner. Inmiddels is ook de concept begroting 2021 van de VRBN beschikbaar waarbij met de definitieve indexatie gerekend is; € 1,79 per inwoner. Deze ontwikkelingen leiden in combinatie met het bijgestelde inwoneraantal tot structurele meerkosten oplopend van € 18.300 in 2021 tot € 44.400 in 2024.

Beleidsproduct 52 Openbare orde en veiligheid: Jaarrekening VRBN 2019 + Begroting 2021

De Jaarrekening 2019 van de VRBN sluit met een positief saldo/resultaat van € 2.098.000. Het resultaat is grotendeels incidenteel van aard. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om een belangrijk deel van het resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Per saldo wordt er een bedrag van € 1.257.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente is dit € 53.800.

Beleidsproduct 52 Openbare orde en veiligheid: Veiligheidsbudget regio 1 i.p.v. 2 euro per inwoner

Voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 was eerder € 2 per inwoner beschikbaar gesteld. Op basis van regionale afspraken kan dit bedrag worden verlaagd naar € 1 per inwoner (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Bijstellen omslagrente, naar 1,47% effect vanuit tarieven afval en riolering

Enkele jaren geleden hebben wij de omslagrente verlaagd van 5,5% naar 3,5%. De rente is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Hierop is ingespeeld bij nieuwe geldleningen en geldleningen met een renteherziening. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gemiddelde rente op geldleningen gedaald is. De omslagrente is hierop nog niet aangepast. De omslagrente wordt gebruikt om over de boekwaarde van investeringen rente toe te rekenen aan de producten. Normaal gesproken leidt dit niet tot een effect. Het is in principe een administratieve verwerking. Uitzondering hierop is de toerekening aan de zogenaamde kostendekkende activiteiten, grondexploitaties, afval en riolering. Deze activiteiten brengen zelf geld mee. Dus ook voor de toegerekende rente. Hierdoor ontstaat een voordeel op algemene resultaat. Omdat we aan deze kostendekkende activiteiten niet meer rente mogen toerekenen dan de werkelijke rente ontstaat er voor de exploitatie een nadelig effect. Een voordelig effect ontstaat er bij de kostendekkende activiteiten. Dit heeft tot gevolg dat dit een neerwaarts effect heeft op de tarieven. We passen de omslagrente aan bij de rente die aansluit bij die van de berekening voor de rente grondexploitaties van het jaar 2021. Dat betekent vanaf 2021 een toe te rekenen omslagrente van 1,47% in plaats van 3,5%. 

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Meeropbrengst OZB

Bijna alle aanslagen zijn opgelegd. Er ontstaat een klein eenmalig positief effect van € 50.000 in 2020. 

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Verhoogde inflatiecorrectie OZB

In structurele zin is de begrote opbrengst OZB aangepast op basis van de inflatiecorrectie voor belastingtarieven. De inflatiecorrectie voor 2021 is nu 3,1% terwijl eerder nog 2,1% was begroot. De inflatiecorrectie voor 2022 is nu 2,2% terwijl eerder nog 2,1% was begroot. De inflatiecorrectie vanaf 2023 is nu begroot op 2,3% terwijl eerder 2,1% werd gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is een OZB-opbrengst van € 6,5 mln. in 2021.

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Compensatie via OZB van lagere rente in tarieven

De verlaging van de omslagrente van 3,5% naar 1,47% leidt voor de kostendekkende producten afval en riolering tot lagere tarieven. Dit leidt tot een verlies voor de algemene middelen. Met als uitgangspunt een gelijkblijvende gemiddelde belastingdruk worden deze lagere tarieven omgezet in een evenredige verhoging van de OZB opbrengsten (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Compensatie via OZB van vervallen opslag op tarief afval

Het is niet meer toegestaan om voor de komende jaren een opslag door te rekenen op de tarieven voor afval. De bedoeling hiervan was om het eerdere verlies ten laste van de reserves te compenseren, zodat onze reservepositie en weerstandscapaciteit weer hersteld kunnen worden. Eveneens met als uitgangspunt een gelijkblijvende gemiddelde belastingdruk worden deze lagere afvaltarieven omgezet in een evenredige verhoging van de OZB opbrengsten. Hiermee kunnen we onze weerstandscapaciteit op niveau houden (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Areaaluitbreiding inkomsten OZB vanwege groei woningen 0,5% = 35k per jaar

Op basis van het woningbouwprogramma kan worden gerekend met een groei van het aantal woningen en dus de OZB opbrengsten. Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met een realisatie van 50% van het voorziene woningbouwprogramma (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: OZB index vanaf 2021 plus 0,5% bovenop reguliere index

Als voorbereiding op deze begroting zijn we geconfronteerd met diverse financiële tegenvallers. Via maatregelen hebben we dit tekort grotendeels kunnen dekken, waarbij het tegelijk gelukt is om alle voorzieningen in onze dorpen in stand te houden. We vinden het dan ook alleszins redelijk om een extra lastendruk van 0,5% op de reguliere OZB index door te rekenen. Deze opslag rekenen we jaarlijks en in ieder geval voor de periode 2021 tot en met 2024 (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Verhogen toeristenbelasting vanaf 2022 + index 2025

Gelet op het vergelijk in de regio kan het tarief voor toeristenbelasting worden verhoogd. Vanwege corona doen we dit niet eerder dan vanaf 2022 (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 53 Algemene dekkingsmiddelen: Rentetoerekening nieuwe investeringen half procentpunt lager

In de afgelopen jaren is de rente op de kapitaalmarkt gedaald. Dit is mede de reden geweest dan we nu een lagere omslagrente gaan hanteren. De huidige rente is ongeveer 0,8%. Voor nieuwe investeringen leidt dit derhalve tot lagere financieringslasten (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Dekking vanuit stelpost areaaluitbreiding

Via product 41 zijn extra budgetten opgenomen vanwege areaaluitbreiding speeltoestellen. Centraal is hiervoor een stelpost beschikbaar. Deze kan deels voor deze uitbreiding nu worden ingezet (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Vermogenspositie instandhouden

Via een opslag op de afvaltarieven was voorzien om hiermee de vermogenspositie in stand te houden. Deze opslag is niet meer toegestaan en besloten in om deze opslag te compenseren via de OZB. Hierdoor is het mogelijk om alsnog om de vermogenspositie en weerstandscapaciteit in stand te houden (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Netto effect meicirculaire

Op vrijdag 29 mei 2020 is de meicirculaire 2020 gepubliceerd. Volgens eerdere uitgangspunten zou dit een versie worden met veel mutaties door de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel met ingangsjaar 2021. Dat is echter doorgeschoven naar 2022. Vanwege een tegenvallende accresontwikkeling meerjarig, de opschalingskorting en negatieve ontwikkelingen vanaf 2019 is er sprake van een tegenvallend meerjarig beeld. Het compensatiepakket voor corona wordt meegenomen via de septembercirculaire.

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Areaaluitbreiding uitgaven vanwege groei woningen

Eerder is besloten om vanwege het voorziene woningbouwprogramma, extra OZB inkomsten te begroten. Deze extra woningen leiden tot aanvullende extra lasten. Hiervoor wordt een stelpost voor areaaluitbreiding opgenomen (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Alle voorgenomen investeringen naar 2024 en 10% verlaagd

Om incidenteel en structureel begrotingsruimte beschikbaar te krijgen is besloten om alle voorgenomen investeringen door te schuiven naar 2024 en tevens taakstellend te verlagen met 10% (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Vervallen investering De Run in deze periode

De voorziene investering voor nieuwbouw van sporthal De Run is geschrapt binnen deze begrotingsperiode. Er is wel extra budget voorgesteld voor de ontwikkelingen van BMC en onderhoud van De Run (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Halveren voorgenomen investering wegaanpassingen bij riolering

Investeringen in rioolwerken leiden vaak tot aanvullende investeringen in wegen en groen. Het hiervoor beschikbare investeringsbudget kan taakstellend worden gehalveerd (dekkingsplan).

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Bovenwijkse voorzieningen sparen en vanaf 2024 inzetten als dekking investeringen

Het is gewenst om te sparen voor grotere investeringen. Dan via een fonds bovenwijkse voorzieningen. Jaarlijks wordt nu een deel van de opbrengst anterieure overeenkomsten gestort in het Cultuur- en Groenfonds. Dit is voor de afgelopen jaren gemiddeld € 300.000 geweest. Als we dit vanaf 2021 gaan doen dan is er in 2024 dekking voor een investeringslast van € 30.000 (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Afschrijvingstermijn en inzet reserves Mercuriusplein

Voor de investering van het Mercuriusplein wordt uitgegaan van een bruto investering van € 2.87 miljoen en een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Met inzet van de verlaagde lasten en reserves is deze investering binnen de beschikbare middelen mogelijk. Hierbij kan zelfs een beperkt voordeel worden ingezet (dekkingsplan) .

Beleidsproduct 54 Algemeen budgettair: Prijsindexering

De prijsgevoelige uitgaven en prijsgevoelige inkomsten, niet zijnde belastingen/heffingen/rechten en investeringen, worden gecompenseerd voor de jaarlijks begrote prijsstijging. Deze compensatie is gebaseerd op het prijsstijgingspercentage van de netto-materiële overheidsconsumptie, zoals opgenomen in de laatste septembercirculaire, in dit geval de septembercirculaire 2019 (en er vindt geen correctie plaats voor bijstellingen ten aanzien van eerdere jaren).

Toelichting mutaties, budgettair neutraal 

Product + onderwerp

Toelichting onderwerp

Beleidsproduct 11 Plattelandsvernieuwing: Stimuleringsbijdrage Ruimte voor Ruimte tuincentrum

Ter plaatse van deze locatie wordt een tuincentrum omgezet in twee ruimte-voor-ruimte woningen. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet in een burgerwoning. De voormalige asbesthoudende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Om dit financieel mogelijk te maken heeft het college besloten om eenmaal de stimuleringsbijdrage ruimte-voor-ruimte á € 75.000 uit te keren aan initiatiefnemer. Ruimtelijk gezien wordt immers een aanzienlijke kwaliteitsverbetering bereikt en de leefbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd. De inzet van deze middelen is gelet op de doelstellingen van de stimuleringsbijdrage dan ook legitiem. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de reserve groenfonds.

Beleidsproduct 11 Plattelandsvernieuwing: Dekking reserve groenfonds

Inzetten van reserve groenfonds

Beleidsproduct 11 Plattelandsvernieuwing: Ruimte voor ruimte ontwikkelingen

Het gebied Laar – Nieuw Laar is gelegen aan de oostzijde van de kern Berlicum. In het gebied liggen acht agrarische bouwvlakken, waarvan zeven met de aanduiding ‘intensieve veehouderij’. Het gebied geldt als één van de Brabantse urgentiegebieden, voortkomend uit afspraken van het Brabantberaad, vanwege de overbelaste situatie door geurhinder, fijnstof en beleving van overlast door omwonenden. Door de gemeente wordt samen met bewoners, ondernemers, provincie en rijk gewerkt aan verbetermaatregelen die een beter woon- en leefklimaat en een verduurzaming van twee blijvende veehouderijen in het gebied kunnen bewerkstelligen. Het betere woon- en leefklimaat wordt onder andere bereikt door het treffen van verbetermaatregelen (o.a. geur), monitoringsmaatregelen (doen de verbetermaatregelen wat ze beloven?), ruimte voor ruimte ontwikkelingen (waarmee het voor veel ondernemers mogelijk wordt blijvend te stoppen met hun veehouderij en planologische rechten uit de markt kunnen worden genomen), robuuste landschapsmaatregelen. Voor de gebiedsopgave is na een uitgebreid participatietraject door de gemeenteraad op 23 november 2017 een gebiedsvisie vastgesteld, welke op 13 december 2018 gewijzigd is vastgesteld ten aanzien van het aspect geurreductie. Met de uitvoering van de gebiedsopgave zijn kosten gemoeid, maar zijn ook opbrengsten te verwachten. De opbrengsten (afdracht ruimte voor ruimte maatschappij, opbrengst verkoop 2 gemeentelijke kavels, eventuele bijdrage rijksregiodeal) zijn naar verwachting voldoende om de kosten te dekken.

Beleidsproduct 11 Plattelandsvernieuwing: Dekking reserve groenfonds

Neutraal effect verrekenen met reserve groenfonds

Beleidsproduct 11 Plattelandsvernieuwing: Verkoop en bijdragen derden

Betreft verkoopopbrengsten van voornoemde ontwikkeling

Beleidsproduct 11 Plattelandsvernieuwing: Verrekening met reserve groenfonds

Neutraal effect verrekenen met reserve groenfonds

Beleidsproduct 11 Plattelandsvernieuwing: Verrekening met vrije reserve

Netto effect verrekenen met vrije reserve

Beleidsproduct 20 Maatschappelijk werk: Subsidie primaire partners

Het tekort dat is ontstaan op Wmo middelen heeft gevolgen voor de subsidies aan primaire partners  BINT, MEE en Farent.

Beleidsproduct 20 Maatschappelijk werk: Dekking reserve sociaal domein

Verrekenen met reserve sociaal domein

Beleidsproduct 22 Jeugdzorg: Bijstelling kosten Rioz 2020 en 2021

Het uitstellen van de nieuwe inkoop jeugdhulp van 2020 naar 2021 brengt extra regionale uitvoeringskosten met zich mee (schatting 50%). We nemen hiervoor voor 2021 aanvullend een post van € 35.000 op. We verwachten voor de zomer opnieuw financiële gegevens te ontvangen vanuit de regionale inkooporganisatie over de inleg en solidariteit per gemeente.

Beleidsproduct 22 Jeugdzorg: Bijstelling jeugd ZIN voor 2020

Het regionale budgettaire kader voor de inkoop van specialistische jeugdhulp 2020 leidt tot op heden tot de volgende financiële wijzigingen: - regionale uitvoeringskosten 2020: toename € 35.000 (projectkosten o.a. personeel nieuwe inkoop), - regionale uitvoeringskosten 2021 en verder: toename € 12.000 (projectkosten o.a. personeel nieuwe inkoop), - zorg in natura 2020: toename € 46.300 (eenmalig).

Beleidsproduct 22 Jeugdzorg: Dekking reserve sociaal domein

Beide posten worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Bijdrage MGD project vlottrekken woningbouw

Door de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel is in oktober 2019 een motie aangenomen, waarin de raad het college verzocht heeft om te bewerkstelligen dat een bedrag van € 400.000 uit de egalisatiereserve P&O wordt genomen voor het vlottrekken van de woningbouwplannen in de gemeente en om deze gelden via inkomsten uit de bouw weer terug te laten vloeien in die egalisatiereserve. Tot en met 2021 wordt de uitnutting van dit bedrage geraamd op € 214.600 ten behoeve van personeelskosten. Zeker in dit geval gaan de kosten voor de baat uit en zal deze uitnutting pas later deels terugvloeien in genoemde egalisatiereserve.

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Dekking egalisatiereserve P&O

Dekking via deze egalisatiereserve

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Inzet projectleider en inhuur Ruimtemeesters

Zie voorgaande toelichting

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Dekking egalisatiereserve P&O

Dekking via deze egalisatiereserve

Beleidsproduct 35 Beheer openbare ruimte: Extra budget Heiblomsesedijk

De Heiblomsedijk stopt bij de gemeentegrens met Bernheze. Nu loopt het asfaltonderhoud van de Heiblomsedijk iets verder tot de locatie op het wegdek, waar Bernheze al de grasbetonstenen heeft aangelegd. Inmiddels is aan Bernheze gevraagd of zij hiervoor een bijdrage willen betalen. Dit is afgewezen. Om dit gedeelte toch mee te nemen is een éénmalige bijdrage nodig van € 20.000. 

Beleidsproduct 35 Beheer openbare ruimte: Dekking reserve wegbeheer

Bedrag wordt gedekt uit de reserve wegbeheer.

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: MFA Restant budget 2020 MFA exploitatie

Voor het restantbudget 2020 voor de MFA is € 65.000 nodig.

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: Dekking reserve gemeenschapshuizen

Dekking via de reserve gemeenschapshuizen

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: BINT overeenkomst ontwikkeling Meander 

De ontwikkeling van de programmering van Meander is in handen van een Bint medewerker. Het tijdelijk contract loopt eind april 2020 af. Gezien de waardevolle en noodzakelijke bijdrage in de ontwikkeling van de programmering en ook de ontwikkeling van de samenwerking tussen de Meander-partners is besloten om deze taak dit jaar nog voor 4 maanden te verlengen.

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: Dekking reserve gemeenschapshuizen

Voorgesteld wordt de dekking van de kosten hiervoor ad € 12.000 uit de Reserve gemeenschapshuizen te halen.

Beleidsproduct 50 Bestuur: Storting in nieuw te vormen egalisatiereserve loonkostenontwikkeling MGD

Voorgesteld wordt om vanaf 2020 te gaan werken met gemeentelijke egalisatiereserves loonkostenontwikkeling voor MijnGemeenteDichtbij. De bedoeling is om vanaf 2020 de resultaten die ontstaan op de personele budgetten na afloop van een jaar te verrekenen met deze gemeentelijke egalisatiereserves. Op deze wijze is het mogelijk om ook na afloop van een jaar de inzet van tijdelijke krachten te laten doorlopen indien dat voor de voortgang van de werkzaamheden nodig is. De eerste storting in deze reserve bedraagt € 650.000 en dit bedrag wordt door de beide gemeenten beschikbaar gesteld vanuit de gemeentelijke egalisatiereserves ICT/MGD. Dit bedrag is in 2020 nodig om een aantal geïnventariseerde knelpunten op te lossen en is de gezamenlijke bijdrage vanuit de gemeenten. Dus naar verhouding dragen beide gemeente bij (Boxtel, 54% en Sint-Michielsgestel, 46% oftewel € 351.000 en € 299.000). Dit is geen nieuw geld. Dit geld komt uit de egalisatiereserves ICT/MGD dat ook bij de gemeenten beschikbaar is. Het saldo van onze ICT egalisatiereserve per 1 januari 2020 bedraagt € 893.000. Het resultaat in deze reserve is voor een deel ontstaan omdat eerder voorziene ICT ontwikkelingen later van start gegaan zijn. Hierdoor is er ruimte in de reserve ontstaan dat nu dus kan worden ingezet voor de nieuwe egalisatiereserve loonkostenontwikkeling.

Beleidsproduct 50 Bestuur: Dekking uit egalisatiereserve budgetten ICT MGD

Zie voorgaande toelichting

Toelichting mutaties primitieve begroting 2021, ten laste van begrotingssaldo 

Product + onderwerp

Toelichting onderwerp

Beleidsproduct 20 Maatschappelijk werk: Voordeel product 23 inzetten voor taakstelling

Vanuit de mutaties op beleidsproduct Wmo kan € 80.000 op de taakstelling sociaal domein worden gerealiseerd.

Beleidsproduct 20 Maatschappelijk werk: Subsidiestaat 2021

De bedragen die volgens de subsidiestaat 2021 beschikbaar gesteld worden, zijn in overeenstemming verwerkt in de begroting. Het resultaat hiervan komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Beleidsproduct 23 WMO: Huishoudelijke hulp indexering

Het tarief voor de Huishoudelijk hulp wordt geïndexeerd met OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Deze prijsindex bedraagt voorlopig 3,24% voor 2021. 

Beleidsproduct 23 WMO: Specialistische hulp inclusief nieuwe ontwikkelingen 2021

Het regiobudget voor specialistische hulpverlening Wmo is aangepast op basis van autonome groei, indexering en aantallen indicaties en heeft geleid tot bijstelling van de structurele budgetten in de begroting. Tevens zijn vanaf 2021 subsidies voor Ypse (preventie) en Maatschappelijke Steunpunten (inloop voor GGZ) opgenomen in het regiobudget waarover eerder al regionale besluiten genomen zijn.

Beleidsproduct 23 WMO: Resultaat begrotingsmutaties sociaal domein product 23 min taakstelling

Na aftrek van de ingevulde taakstelling, wordt het voordelige resultaat na voorgaande mutaties op product Wmo toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Beleidsproduct 24 Inkomensvoorziening: Minimabudgetten

De inkomsten vanuit terugvordering leenbijstand en bijzondere bijstand zijn te hoog in de begroting opgenomen. Deze betekent een verlaging van deze inkomsten van € 52.000. Verder is structureel € 7.500 nodig vanwege de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Volgens deze wet zijn gemeenten voortaan verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan inwoners die problematische betaalachterstanden hebben voor hun vaste lasten.

Beleidsproduct 26 Volksgezondheid: Herziening budgetten en plustaken verwijderd

De begrote budgetten zijn met name aangepast op basis van de begroting 2021 van de GGD en het vervallen van de zogenaamde plustaken.

Beleidsproduct 31 Ruimtelijke ontwikkeling: Integrale herziening BP Buitengebied van 2021 naar 2024

Het beschikbare budget 2021 voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied schuiven we door naar 2024. De bedoeling is om deze herziening in 2024 op te pakken samen met de gemeente Boxtel.

Beleidsproduct 41 Recreatieve voorzieningen: Beheer recreatieve knooppuntenroutes (Visit Brabant)

Voor onderhoud van recreatieve routes in het kader van Visit Brabant is jaarlijks € 10.000 nodig.

Beleidsproduct 42 Maatschappelijke voorzieningen: Aanvullende mutaties op budgetten MFA Sint-Michielsgestel

In aanvulling op de hiervoor al toegelichte mutaties in verband met de realisatie van de MFA Sint-Michielsgestel zijn deze mutaties nog te verwerken in de begroting (dekking kapitaallasten en afbouwende inzet reserve).

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32